2010 (60) Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS.

£109,995

 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 1
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 2
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 3
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 4
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 5
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 6
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 7
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 8
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 9
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 10
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 11
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 12
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 13
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 14
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 15
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 16
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 17
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 18
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 19
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 20
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 21
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 22
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 23
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 24
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 25
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 26
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 27
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 28
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 29
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 30
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 31
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 32
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 33
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 34
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 35
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 36
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 37
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 38
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 39
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 40
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 41
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 42
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 43
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 44
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 45
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 46
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 47
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 48
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 49
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 50
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 51
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 52
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 53
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 54
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 55
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 56
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 57
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 58
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS.
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 2
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 3
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 4
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 5
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 6
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 7
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 8
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 9
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 10
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 11
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 12
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 13
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 14
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 15
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 16
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 17
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 18
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 19
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 20
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 21
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 22
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 23
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 24
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 25
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 26
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 27
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 28
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 29
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 30
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 31
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 32
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 33
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 34
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 35
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 36
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 37
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 38
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 39
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 40
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 41
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 42
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 43
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 44
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 45
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 46
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 47
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 48
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 49
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 50
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 51
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 52
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 53
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 54
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 55
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 56
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 57
 • Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 58
 • Make
  Porsche
 • Model
  911
 • Year
  2010 (60)
 • Mileage
  35,720 miles
 • Engine Size
  3.8L
 • Cylinders
  6
 • BHP
  435 bhp
 • 0 - 62 MPH
  4.1 secs
 • Maximum Speed
  194 mph
 • Torque
  317 ft-lb

Description

Dedicated to speed and racing, the 911 GT3 has been described as “simply one of the best sports cars money can buy”. With a breath-taking range of abilities, it offers the track-inspired technology and engagement that it’s become famous for, combined with refined road-going characteristics. Few cars, at any price, can match its performance, handling & driver engagement, especially in this 997.2 guise.

So, it gives us great pleasure to present to you this rare 2010 Porsche 911 997.2 GT3 3.8 Manual Clubsport, which has covered 35,720 miles and comes with a Porsche Warranty that runs until April 2023. It also has a fantastic specification with lots of options including the must-have Carbon Fibre Sports bucket seats. 

The outside is finished in the classic Carrera White paintwork with GT3 Centre Lock Alloy Wheels in Silver and Brake Callipers in Red. The 997.2 chassis is perfectly proportioned and is so easy on the eye. It looks as good as it drives and is one of the most desirable driver-focussed cars ever built.

Inside, the Carbon Fibre Sports Bucket Seats are trimmed in Black Alcantara with contrasting stitching. The Seat Belts are finished in Silver while the optionally fitted Race Harnesses as part of the ‘Clubsport’ variant are in Red. Other optional highlights include Sound Package Plus, Sports Chrono Package Plus Painted Instrument Surrounds, Painted Centre Console, Floor Mats and Porsche Communication Management (PCM).

This Porsche GT3 Clubsport is remarkable example of a true driving thoroughbred, culminated together by a classic yet stunning overall aesthetic. It is a tonne of fun to drive and is one of the best examples of these cars to be found on today’s market. Like all Premier GT cars, it has been carefully sourced and prepared to the highest of standards.

Take a 360 virtual tour of the car's interior

 • Technical
  • Black Roll Cage
  • Club Sport Package
  • Floor Mats
  • Painted Instrument Surround
  • Painted Switch Strip Trim
  • Porsche Communication Management
  • Rear Section of Centre Console in Exterior Colour
  • Seat Belts in Silver-Grey
  • Silver Centre Lock Wheels
  • Sound Package Plus
  • Sports Bucket Seats
  • Sports Chrono Package Plus
  • Telephone Module
  • Windscreen with Grey Top Tint
  Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 1
  Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 2
  Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 3
  Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 4
  Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS. 5
  • Year
   2010 (60)
  • Mileage
   35,720 miles
  • Engine Size
   3.8L
  • Cylinders
   6
  • BHP
   435 bhp
  • 0 - 62 MPH
   4.1 secs
  • Maximum Speed
   194 mph
  • Torque
   317 ft-lb
  • Body Type
   Coupe
  • CO2
   298 g/km
  • Colour
   WHITE
  • Doors
   2
  • Fuel Type
   Petrol
  • Insurance Group
   50E
  • Interior Trim
   BLACK
  • MPG
   22.1
  • Previous Keepers
   3
  • Transmission
   Manual
  • Dimensions
   • Height
    1,280 mm
   • Length
    4,465 mm
   • Width
    1,808 mm
  • Emissions
   • CO2
    298 g/km
   • Engine Euro Status
    5
  • Engine and Drivetrain
   • Cylinders
    6
   • Driven Axle
    RWD
   • Engine Capacity
    3,797 cc
   • Gears
    6
   • Steering Wheel
    RHD
   • Wheelbase
    Standard
  • Fuel Consumption
   • MPG
    22.1
   • MPG (Extra Urban)
    31.7
   • MPG (Urban Cold)
    14.3
  • Performance
   • Acceleration (0 - 62 MPH)
    4.1 secs
   • BHP
    435 bhp
   • Maximum Speed
    194 mph
   • Torque
    317 ft-lb
  • Weight and Capacities
   • Seats
    2
  Vehicle Enquiry
  Porsche 911 GT3. 997.2 3.8. CLUBSPORT. 6-SPEED MANUAL. CARBON FIBRE SPORTS SEATS.
  Vehicle of interest:
  Porsche 911
  We would love to stay in touch!
  Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Great news, our showroom is now back open for business. We are however operating an appointment only service to keep our clients and the Premier GT team as safe as we can. Please call to make an appointment if you are interested in a vehicle we have or would like to sell a vehicle you own. Following government guidelines we have made some showroom rules that must be followed. Masks must be worn inside the showroom at all times, you must sanitise you hands before entry and you must check in using the NHS track and trace app or by signing in. We thank you in advance for your understanding and look forward to seeing you all very soon.

  Close